طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند تکدانه بر روی بدنه اتوبوس ها در اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات برند تکدانه بر روی بدنه اتوبوس ها دراصفهان