طراحی و اجرای تبلیغات برند شریسابر روی بدنه اتوبوس در اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات برند شریسا بر روی بدنه اتوبوس ها در اصفهان