اجرای تبلیغات بر روی بدنه ی اتوبوس، اتوبوس آگهی در اصفهان برای برند صابون روبی

طراحی و اجرای تبلیغات صابون روبی بر روی بدنه اتوبوس در اصفهان

اتوبوس اگهی صابون روبی در اصفهان