طراحی و اجرای تبلیغات برند فرش فرهی بر روی بدنه اتوبوس در اصفهان

اجرای تبلیغات برند فرش فرهی بر روی بدنه اتوبوس دراصفهان