طراحی و اجرای  کمپین تبلیغات محیطی برند شاتل بر روی بدنه اتوبوس  در اصفهان