طراحی و اجرای تبلیغات اسنوا در اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات برند اسنوا بر روی بدنه اتوبوس ها در اصفهان