اجرای تبلیغات محیطی برند کاتر پیلار در ورودی مجموعه اصفهان سیتی سنتر