طراحی و اجرای تبلیغات برند سن ایچ بر روی بدنه اتوبوس در اصفهان

اجرای تبلیغات برند سپاهان باتری بر روی بدنه ی اوبوس ها در اصفهان