طراحی و اجرای تبلیغات برند میعاد بر روی بدنه اتوبوس در اصفهان