طراحی و اجرای تبلیغات برند نوشین بر روی بدنه اتوبوس در اصفهان