طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند ال جی بر روی بدنه ی اتوبوس  و بیلبورد در اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات برند الجی بر روی بدنه اتوبوس ها در اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات محیطی در مجموعه
سیتی سنتردر اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات محیطی در مجموعه سیتی سنتر در اصفهان