طراحی و اجرای تبلیغات برند کالبر روی بدنه اتوبوس در اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات برند کالبر بر روی بدنه اتوبوس ها در اصفهان