اجرای تبلیغات محیطی برند انیکار در اصفهان سیتی سنتر

تبلیغ برند انیکار بر روی بدنه اتوبوس در اصفهان سیتی سنتر