طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند جلیس بر روی بیلبورد در اصفهان سیتی سنتر

تبلیغات محیطی برند جلیس در اصفهان سیتی سنتر