طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند رخ چهره روی بیلبورد در اصفهان سیتی سنتر