طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند رومانسون در اصفهان سیتی سنتر