طراحی و اجرای تبلیغات ساعت رولکس در فضای مجموعه اصفهان سیتی سنتر