طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند میهن بر روی بیلبورد در اصفهان