طراحی و اجرای تبلیغات  محیطی برند نایک بر روی بیلبورد در اصفهان