طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند نوین چرم بر روی بیلبورد  و تابلو   در اصفهان سیتی سنتر