طراحی و اجرای تبلیغات محیطی  هایپرمی بر روی بیلبورد در اصفهان