طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند پرسیل در اصفهان سیتی سنتر