طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند پریل در اصفهان سیتی سنتر