طراحی و اجرای  تبلیغات محیطی برند گلرنگ در اصفهان سیتی سنتر