طراحی و اجرای تبلیغات  محیطی برند کوکاکولا بر روی تابلو در اصفهان سیتی سنتر