طراحی و اجرای کمپین تبلیغات محیطی برند اینگرسل در اصفهان سیتی سنتر