طراحی و اجرای کمپین تبلیغات محیطی چی توز در اصفهان سیتی سنتر