اجرای کمپین تبلیغات محیطی در اصفهان سیتی سنتر برای برند سافتلن